Gminna Biblioteka Publiczna w Tarczynie Gminna Biblioteka Publiczna w Tarczynie Gminna Biblioteka Publiczna w Tarczynie Gminna Biblioteka Publiczna w Tarczynie

REGULAMIN KONKURSU PLASTYCZNEGO „Bezpieczeństwo zależy od Ciebie”

§ 1.

 Postanowienia ogólne

1. Konkurs plastyczny skierowany jest do dzieci i młodzieży z gminny Tarczyn.

* Hasło konkursu: „Bezpieczeństwo zależy od Ciebie”

* Organizator: Gminna Biblioteka Publiczna w Tarczynie, ul. Juliana Stępkowskiego 17, 05-555 Tarczyn

§ 2.

Cel konkursu

Nadrzędnym celem konkursu plastycznego jest propagowanie zasad bezpiecznego zachowania się dzieci, zastosowanie zasad bezpieczeństwa w praktyce oraz zwrócenie uwagi na lokalne zagrożenia, jakie mogą spotkać dzieci.

Pośrednim celem konkursu jest aktywizacja dzieci i młodzieży, rozwijanie ich wyobraźni.

§ 3.

Uczestnicy konkursu

Uczestnikami konkursu są dzieci i młodzież zamieszkała w gminie Tarczyn lub uczęszczająca do przedszkoli i szkół w gminie Tarczyn.

§ 4.

Zakres tematyczny

Tematyka prac plastycznych musi nawiązywać do hasła konkursu „Bezpieczeństwo zależy od Ciebie”.

§ 5.

Zasady przeprowadzenia konkursu

1. Do konkursu należy zgłaszać prace tematyczne wykonane techniką dowolną w formacie A3 lub A4, na papierze lub innych płaskich powierzchniach.

2. Każdy uczestnik może przekazać tylko 1 pracę.

3. Sposób przekazania prac:

Osobiście lub przesyłką na adres Gminna Biblioteka Publiczna w Tarczynie, ul. Juliana Stępkowskiego 17, 05-555 Tarczyn

5. Termin składania bądź wpływu prac plastycznych mija 20 marca 2017 roku.

6. Wyłonienie zwycięzców konkursu oraz ogłoszenie wyników nastąpi do 31 marca 2017 roku na stronie internetowej Gminnej Biblioteki Publicznej w Tarczynie (http://www.biblioteka-tarczyn.pl/) oraz na portalu społecznościowym Facebook (https://www.facebook.com/BibliotekaTarczyn/).

7. Prace oceniać będzie Komisja Oceniająca.

8. Sposób opisania prac konkursowych:

Na każdej pracy powinny znajdować się informacje dotyczące uczestnika konkursu, tj. imię i nazwisko, wiek, nazwa przedszkola, szkoły wraz z adresem i numerem telefonu rodzica, opiekuna dziecka.

§ 6.

Kryteria oceny

1. Prace oceniane będą pod względem:

* zgodności z tematem,

* komunikatywności dla przeciętnego odbiorcy,

* estetyki pracy.

 § 7.

 Komisja Oceniająca

1. Komisję Oceniającą , zwaną dalej Komisją powołuje Organizator.

2. Zadaniem Komisji Oceniającej będzie wyłonienie zwycięzców konkursu.

 § 8.

 Zasady nagradzania

1. Trzy najlepsze prace wybrane przez Komisję Oceniającą zostaną nagrodzone nagrodą niespodzianką.

2. Wszystkie prace zostaną zaprezentowane podczas wystawy prac plastycznych w Gminnej Bibliotece Publicznej w Tarczynie.

 § 9.

 Informacje końcowe

1. Zgłoszenie prac do konkursu jest równoznaczne z przekazaniem praw autorskich - o których mowa w art. 50 ustawy z dnia 4 lutego 1994r. o prawach autorskich i prawach pokrewnych (Dz. U. z 1994r., Nr 24, poz. 83 z późniejszymi zmianami), na rzecz Organizatora,  oraz do publikacji w wydawnictwach wszelkiego typu oraz do zamieszczenia w Internecie.

2. Dane osobowe uczestników będą wykorzystane wyłącznie w celu wyłonienia zwycięzcy i przyznania nagrody. Poprzez podanie danych osobowych uczestnik i reprezentowana przez niego instytucja wyrażają zgodę na opublikowanie jego nazwiska w publikacjach oraz w Internecie.

3. Prace niezgodne z Regulaminem lub oddane po terminie nie będą oceniane.

4. Prace zgłoszone na konkurs przechodzą na własność Organizatora.

 

5. We wszystkich sprawach nieobjętych niniejszym Regulaminem decyzje podejmuje Organizator.

Thursday the 22nd. | Home | Free Joomla Templates